Echinococcus türlerinden dünyada en yaygın olanı E.granulosus’dur.Grönland ve İzlanda dışında dünyanın hemen her bölgesinde bu türe rastlanmaktadır.

Hastalığın yurdumuzdaki dağılımını ortaya koyabilmek için aslında kesin ve ara konaklardaki yaygınlığına bakmak gerekmektedir. Ancak diğer birçok paraziter hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da elimizde hastalığın her iki konaktaki prevalans ve insidansı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. Türkiye’de insanlarda yurdun her tarafında yaygın olarak görülmekte, ancak çok az saha çalışması bulunmaktadır. İnsanolguları büyük oranda hastane kayıtlarına dayanmakta olup toplum tabanlı tarama çalışması yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte gerek hastane kayıtları gerekse son yıllarda insanlar, köpekler ve kesimlik hayvanlar üzerinde yapılan epidemiyolojik çalışmalar ile hastalığın ülkemizdeki durumu hakkında az da olsa bilgi sahibi olunabilmiştir. Hayvanlardaki veriler ise belli bölgelerde yapılan çalışmalardan elde etmiş olduğumuz sonuçlara dayanmaktadır.

Muhittin Ülker’in Sağlık Bakanlığından elde etmiş olduğu verilere göre ; 1955-1959 yılları arasında 1853, 1960-1964 yılları arasında ise 2451 KE olgusu saptanmıştır. 1965-1968 yılları arasında olgu sayısı 2886 olarak bildirilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 1984-1986 yılları arasında operasyonla doğrulanmış KE’li hasta sayısı 5964 olup 1987-1994 yılları arasında 21.303 hasta opere edilmiştir ki bu da yılda 2663 KE’li hasta olduğunu; son olarak yine Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre 1990-2005 yılları arasında 52.124 hasta ameliyat edilmiştir ve bu da yılda 3257 KE’li hasta olduğunu göstermektedir. Tahmini opere olgu sayısı 100.000 de 0.87-6.6’dır. Ancak bunlar yalnızca operasyonla doğrulanmış olgular olduğundan gerçek hasta sayısının ne olduğu tam belli değildir.

 

hastaligin_yayginlig