HİDATİDOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde1. Hidatidoloji Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Merkezi İZMİR (Bornova)’dır

II. Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için, Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

Madde 2. Dernek siyasetle uğraşmayan bilimsel bir kuruluştur.

Madde 3. Yurdumuz Akdeniz ülkelerinin de içinde bulunduğu hidatidoz görülme sıklığı açısından 2.bölge içinde bulunmaktadır. Yurdumuzda insanlarda Kist Hidatik görülme oranı 1/2000 olup Sağlık Bakanlığı verilerine göre Kist Hidatik’ten ölüm oranı yüzbinde 2.1’dir. Kesilen büyük ve küçük baş hayvanlarda %43 gibi büyük bir oranda rastlanılmaktadır. Gerek hayvanlarda büyük ekonomik kayıplara, gerekse insanlarda iş gücünden azalmaya ve hatta ölümlere neden olan hidatidosis adı verilen bu hastalıkla mücedele eden kamu kuruluşlarıyla, bu kuruluşlarda çalışan meslektaşlara ve araştırma kurumlarıyla bu konu üzerinde çalışacak sağlık personeli ile işbirliği yaparak yurdumuzda hidatidozun gerektiğince azaltılmasında halk sağlığı açısından yardımcı olmayı gaye edinen dernek aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı amaç edinmiştir:

a)    Kist Hidatik hastalığının ülkemizdeki yoğunluğunun azaltılması, kontrol altına alınmasını sağlamak,

b)    Hidatidoloji bilimini ülkemizde ilerletmek,

c)    Hidatidoloji alanındaki bilimsel çalışmaları her şekilde teşvik etmek  ve ödüllendirmek,

d)    Hidatidoloji konusunda Türkiye’deki veri ve bilgilerin toplanarak bir bilgi bankası oluşturulması,

e)    Hidatidoloji ve bağlantılı konularda bilimsel kongre, sempozyum, kurs, seminer ve benzeri toplantıları düzenlemek yada düzenlenen toplantıları desteklemek ve katkıda bulunmak,

f)     Hidatidoloji ve bağlantılı konularda meslek üyelerini ve kamu oyunu her türlü basın yayın aracı ile aydınlatmak; bu konularda dergi, broşür kitap gibi bilimsel yayınlar yapmak,

g)    Devletin “f” maddesine uygun amaçlarla yapacağı sağlık eğitimi hizmetlerine yardımcı olmak,

h)    Hidatidoloji alanında benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile mesleki ve bilimsel ilişki kurmak ve geliştirmek,

i)      Dernek üyelerine yenilikleri izleyebilmeleri yada yayabilmeleri amacı ile yapacakları iç ve dış temaslar için olanaklar sağlamak,

j)      Hidatidoloji konusunda çalışmaları desteklemek ve yaymak için kaynak oluşturmak; bu amaçla vakıf ve benzeri oluşumlar kurmak.

III. Derneğe üye olma üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları ve şekilleri:

Madde 4.Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

 Asil üyelikte aranan şartlar şunlardır:

Hidatidoloji ve bağlantılı alanlarda mesleki bilgi ve formasyona sahip, dernekler kanunu çerçevesinde, uygun her Türk vatandaşı derneğe asil üye olabilir. Bu şartlara haiz kişiler bir dernek üyesinin yazılı önerisi ile birlikte, bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Derneğin Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracat sahibine yazı ile duyurur.

Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanacaktır.

 Fahri Üyelik:

Derneğe asil üye olma koşullarını taşımakla birlikte derneğin kuruluş amaçlarına uygun maddi ve manevi destek sağlama özelliğine sahip kişiler Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye alınabilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 Onur Üyeliği:

Hidatidoloji alanına yada dernek çalışmalarına olağanüstü katkılarda bulunan özel ve tüzel kişilere Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliği tevcih edilebilir. Onur üyeleri dernek aidatı ödemezler ve oy hakları yoktur.

Yabancı uyruklu kişiler de fahri ve/veya onur üyesi seçilebilirler.

 Madde 5. Üyelikten çıkma ; Yönetim Kuruluna yapılacak yazılı istifa dilekçesi ile olur.

 Madde 6. Üyelikten çıkarılma ; T.C. vatandaşlığını ve medeni hakkını kaybedenlerle ağır hapis cezasına mahkum olanlara, mesleğin ve derneğin amaçlarına aykırı hareket edenlere uygulanır. Bu gibilerin Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. Ayrıca dernek aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenlerin ve dernek çalışmalarına katılmayanların durumları, üyelikten çıkarılıp çıkarılmayacakları Yönetim Kurulunda gözden geçirilerek karara bağlanır.

 IV. Dernek Organları:

 Madde 7.Derneğin,

1.Genel Kurul

2.Yönetim Kurulu

3.Denetleme Kurulu olmak üzere üç organı vardır.

 V.Genel Kurul Toplantıları :

 Madde 8. Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel Kurul iki yılda bir Ocak ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

a)    Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

b)    Genel Kurul, Derneğe kayıtlı asli üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır.

c)    Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

d)    Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günün saati ve yeri mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

e)    Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

f)     Genel Kurul toplantısı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılaması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya (d) fıkrasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı (e) fıkrası esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

g)    Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri:

Madde 9. Genel Kurul Toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 Toplantı Yeter Sayısı:

 Madde 10. Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:

 Madde 11. Dernek kurul toplantıları, ilanda belirtilen  ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

a)    Genel Kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

b)    Toplantı için tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

c)    Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

d)    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

e)    Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

 Toplantıda Görüşülecek Konular:

 Madde 12. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Genel Kurulun Görev Yetkileri:

 Madde 13. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülür, karara bağlanır.

a)    Dernek organlarının seçimi,

b)    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)    Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut satılmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f)     Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g)    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h)   Derneğin feshedilmesi,

i)     Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 VI.Yönetim Kurulu Teşkili ve görevleri:

Madde 14. Yönetim Kurulu, beş asil, beş yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

 Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine Getirir:

a)    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

b)    Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak,

c)    Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işler yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

d)    Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

e)    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 Madde 15. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerlerse Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

VII.Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:

 Madde 16. Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Bu kurul derneğin gelir ve gider hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında Genel Kurula sunar.

 VIII. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

 Madde 17. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamegahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

 IX. Derneğin Şubesinin Bulunup Bulunmadığı:

Madde 28. Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Başvuru için yazı ve belgeler:

a)    Kurucuların imzasını taşıyan yazılı başvuru dilekçesine,

b)    Dernekler Biriminin Kuruluş, Görev; Yetki ve Çalışma Esasları ile Dernekler Kütüğünün Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesi uyarınca düzenlenmiş ve kurucuların ad ve soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, meslek yada sanatı, ikametgahı ve uyruğu ile şube merkez adresini içeren iki adet (EK 1) formu,

c)    İki adet  dernek tüzüğü,

d)    Merkez Yönetim Kurulunun kurucuları yetkilendirdiğine ilişkin iki adet karar örneği ya da karar doğrultusunda düzenlenmiş yetki belgesi,

e)    Kurucuların ikişer adet onaylı nüfus cüzdanı örneği,

f)     Kurucuların birer adet adli sicil belgeleri,

g)    Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri şube kurucusu olabilme koşullarını taşıdıklarını belirten imzalı bildirimleri,

h)   Kurucu üyeler ile yazışma ve tebligatı imzalamaya yetkili kişilerin ad ve soyadı ile adres ve imzalarını belirten liste eklenecektir.

Şube Kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Bu dururmu muhtardan alacakları ikametgah belgesiyle kanıtlamaları şarttır.

Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile açılan şubelerin kapatılmasına yine Dernek Yönetim Kurulu karar verir. Şubelerin tüm karar ve işlemleri merkezin kontrol ve denetimine bağlıdır.

 Madde18/1. Her şubede

Genel Kurul

  1. Yönetim Kurulu
  2. Denetçi oluşturulması zorunludur.

Şube Genel Kurul Toplantıları: Şube Genel Kurulu, şubenin en yüksek ve yetkili organıdır.

a)    Şube Genel Kurulu, iki yılda bir Kasım ayında olağan olarak toplanır. Şube Genel Kurul kararları yürülüğe girmeden önce onaylanmak üzere dernek merkezine gönderilir. Dernek Genel Kurulunda onaylanan kararlar yürürlüğe konur. Onaylanmayan kararlar ise geçersiz sayılır.

b)    Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek şube üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Şube Genel Kurulu şubenin bulunduğu il, merkez ilçe, veya ilçe merkezinde yapılır.

c)    Şube Genel Kurulu, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Şube Yönetim Kurulu ve Denetçi üye tam sayısının iki katından az olamaz.

d)    Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

e)    Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati ve yeri mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

f)     Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenir.

 Madde 18/2. Şube Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

a)    Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

b)    Toplantı için tam sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır.

c)    Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

d)    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

e)    Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenlerler. Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler şube yönetim kuruluna verilir.

 Madde 18/3. Şube Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Şube Genel Kurulunun görev  ve yetkileri:

 Madde 18/4. Aşağıda yazılı hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülür karara bağlanır.

a)    Şube organlarının seçilmesi,

b)    Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

c)    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

d)    Şubenin, Merkez Genel Kurulunda temsil edilmesi için en az iki asil ve iki yedek delegenin seçilmesi.

 Şube Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri:

a)    Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

b)    Dernek Yöntem Kurulunun kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

c)    Yapılan bütün işler ve alınan kararlar hakkında Dernek Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

 Şube Denetçisi ve Görevleri:

 Madde 18/6. Şube Denetçisi bir asil ve bir yedek üye olmak üzere şube genel kurulunca seçilir. Denetçi, şubenin gelir ve gider hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve sonuçlarını Şube Yönetim Kuruluna sunar.

 Madde 18/7. Dernek Şubeleri hakkında Dernekler yasası hükümleri uygulanır.

1)    Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan gazete ile verilebileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanılarak yapılabilir. Yöresel olanak ve araçlar ;

a)    Belediye hoparlörleri ile duyurma,

b)    Kent içinde herkesin görebileceği ilan yerlerine asılacak afişler,

c)    Sinema, tiyatro, kahve ve pazar yerlerinde yapılacak anonslar,

d)    Gezici ilan tahtaları ve el broşürleri.

Yöresel olanak ve araçlardan yararlanılmak suretiyla yapılan Genel Kurul duyurusu için, durumu gösterir bir tutanak Şube, yetkilileri ve olanak yada aracı sağlayanlar ile tutularak Kanunun 21.maddesi uyarınca yörenin en büyük mülki amirliğine yapılacak başvuruya eklenecektir.

2)    Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu  toplantısından en az onbeş gün önce bitirmek zorundadırlar.

 

X. Derneğin Gelirleri:

Madde 19. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)    Üye aidatı: Derneğe üye kaydolanlar yılda 1.500.000 TL aidat öderler. Aidat miktarları Yönetim Kurulu tarafından gerek görüldüğü oranda  her yıl yeniden belirlenir.

b)    Dernekçe yapılan yayınlardan, tertiplenen piyango, balo, eğlence, müsamere, konser, konferans ve bilimsel toplantı gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c)    Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

Derneğin Defter kayıtlarının nasıl tutulacağı:

 Madde 20. Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar ve bunları önceden notere tasdik ettirir.

a)    Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidat taahütleri bu deftere yazılır.

b)    Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları, tarih ve sayı numarasıyla bu deftere yazılır. Kararların altı , başkan ve üyelerin imzası ile tasdik olunur.

c)    Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve gönderilen evrak, sayısı ile bu  deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrağın kopyaları dosyalarında saklanır.

d)    Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

e)    Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, Kesin hesap ve Bilançolar bu deftere işlenir.

f)     Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Madde 21. Dernek gelirleri maliyeden alınan dip koçanlı sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleriyle yapılır. Bu belgeler en az beş yıl saklanır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

a)    Dernek gelirleri bankaya yatırılır.

b)    Yönetim Kurulunca yetki verilen iki kişinin imzası ile para çekilebilir.

 XII. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği:

 Madde 22. Tüzük değişikliği Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında gündemde olmak şartıyla görüşülebileceği gibi, olağan toplantıda gündeme alınmak suretiyle görüşebilir. Tüzük değişikliği Genel Kurulda mevcut üyenin yarıdan bir fazlasının oyu ile yapılır.

XIII. Derneğin feshi halinde malların tasfiye şekli:

 Madde 23. Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.  Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.  Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 Madde 24. Derneğin feshi halinde mal ve paraları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine bırakılır.

Dernek Kurucu Üyeleri

Prof.Dr. Nazmiye Altıntaş

Prof.Dr. Ali Şükrü Menteş

Prof.Dr. H.Aydınten Kuman

Doç.Dr. Ali Osman Karababa

Doç.Dr. Refik Killi

Doç.Dr.Yüksel Gürüz

Doç.Dr. Ömer Özütemiz

Uz.Dr. Ayşegül Yolasığmaz